ANBI

Stichting Animal’s Faith is in 2015 uit een grote passie voor dieren ontstaan. Vanwege de grote inzet en gedragskennis die er aanwezig is binnen het team, kunnen honden die elders niet meer terecht kunnen vanwege hun problematische gedrag, hier wel terecht en gerehabiliteerd worden. Elk dier is voor ons even belangrijk,. Dat de maatschappij deze dieren niet altijd begrijpt of wil begrijp , is voor ons nooit een reden om het dier te laten vallen.

Stichting Animal’s Faith is opgericht op 28 april 2015 in Maastricht, met als doelstelling het uitoefenen van een non-profit dierenasiel, bestaande uit het opvangen, resocialiseren en herplaatsen van (zwerf-)dieren, alles hoe ook genaamd en het verrichten van al wat maatschappelijk hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de Stichting.

Het Beleidsplan kan ook als pdf gelezen worden.

Stichting Animal's Faith

Karveelweg 33 
6222 NJ Maastricht

T.: +31 (0) 627401253
[email protected]

IBAN: NL11INGB0008130459 t.n.v. Stichting Animals Faith te Maastricht

RSIN: 8551.44.439

KvK: 63223864

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt; “De stichting heeft uitsluitend als doel het uitoefenen van een non-profit dierenasiel, bestande uit het opvangen, resocialiseren en herplaatsen van (zwerf)dieren, alles hoe ook genaamd en het verrichten van al wat maatschappelijk hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn”.  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de Stichting. De Stichting tracht dit doel te bereiken door inzet van vrijwilligers en het werven van fondsen en geldmiddelen. Met har doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk

Alle geworven gelden worden ingezet voor de bovengenoemde doelstellingen. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Indien bij ontbinding vof vereffening sprake is van een batig liquiditeitssaldo zal dit, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten, ten goede komen aan een andere algemeen nut beogende instelling, dan wel direct aan het algemeen belang.

 

Te verrichten werkzaamheden door Stichting Animal’s Faith

De instelling verricht de volgende werkzaamheden; het opvangen, verzorgen, training, (her) plaatsen van noodlijdende en hulpbehoevende dieren. Hierbij doen we ons uiterste best de dieren zo kort mogelijk te laten verblijven in het dierenasiel en bij plaatsing bij belangstellende een zo goede mogelijke match tussen dier en adoptant te maken, waarbij dierenwelzijn de belangrijkste graadmeter is.  Ondanks dat we er alles aan doen om asieldieren zo kort mogelijk in het dierenasiel te laten verblijven, kan het soms gebeuren dat er dieren zijn die moeilijker te plaatsen zijn. Moeilijk of makkelijk plaatsbaar, alle dieren mogen zolang bij ons blijven als nodig is. Stichting Animal’s Faith, zal deze  dieren niet euthanaseren. Ook oudere en dieren die chronisch ziek zijn, zijn hun leven zeker bij ons. Stichting Animal’s Faith heeft namelijk een euthanasiebeleid dat bepaalt dat de dieren enkel ingeslapen worden wanneer dit medisch noodzakelijk is of het dier ondraaglijk gedragsmatig onder zijn verblijf lijdt.

Stichting Animal’s Faith heeft tevens een maatschappelijke functie, welke bestaat uit het voorlichten en begeleiden van medewerkers van andere dierensasiels in binnen- en buitenland., adoptanten van asieldieren en het geven van workshops op scholen, opendagen en evenementen.

De Stichting beschikt thans over een vermogen waarover zij in beginsel niet kan beschikken en dat geen inkomsten genereert. Het spreekt vanzelf dat dit alles momenteel voortvloeit uit de bijzondere posities waarin het vermogen zich bevindt.

Werving van gelden

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten: Stichting Animal’s Faith heeft donateurs en particulieren die eenmalig of periodiek schenken, nieuwe donateurs/schenkers worden geworven d.m.v. de website, sociale media, acties en evenementen. De Stichting ontvangt incidenteel ook nalatenschappen van dierenvrienden. Overige inkomsten komen uit het tweede hands winkeltje, dat is opgericht ten behoeve van de asieldieren, voor verkoop van dierenvoeding en benodigdheden bedoeld om te voorzien in de eerste behoefte van een net geadopteerd dier.

Vermogen

Het bestuur van Stichting Animal’s Faith is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

De bijdrage voor herplaatsing en/of adoptie is als volgt;


Herplaatsing

Afstand hond: €450,-

Afstand kat: €135,-

Afstand senior (10+) of zieke/niet gevaccineerde/gechipte/gecastreerde kat: €75,- toeslag

Spoedafstand hond: €750,- (enkel na overleg)

Spoedafstand kat: €250,- (enkel na overleg)

Indien de hond of kat niet in het bezit is van een vaccinatieboekje of paspoort zijn wij genoodzaakt €35,- extra in rekening te brengen.

Adoptie

Adoptie volwassen kat: €125,-

Adoptie senior kat (10+): €95,-

Adoptie kitten: €210,- (jonger dan 9 maanden) 

Adoptie hond: 

0-6  maanden : €385,-

6-12 maanden : €360,-

1-3 jaar : €335,-

3-5 Jaar : €315,-

5-7 Jaar: €300,-

7-9 Jaar: €285,-

10 jaar en ouder : €240,-


Deze bijdragen worden volledig ingezet om aan de doelen van de stichting te kunnen voldoen.

Om onze doelen te bereiken, zijn we als stichting afhankelijk van de adoptie-/afstand bijdrages en sponsoring/donaties.

Samenstelling bestuur Stichting Animal’s Faith

Het bestuur bestaat uit een drietal bestuursleden. Als bestuur treden op dit moment op:

Voorzitter: Liz Gisele Wolting (gezamenlijk bevoegd)
Secretaris: Maria Christina Fallenius  (gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester: Anna Mori (gezamenlijk bevoegd)

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele bestuurder doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele bestuurder over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden t.b.v. de doelstelling van de stichting.

Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de berkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten: exploitatie van het dierenasiel, voorlichting geven, openen van nieuwe asielen in binnen- en buitenland, organiseren van evenementen t.b.v. de stichting. Personen die schenkingen doen of middelen nalaten aan de stichting hebbende mogelijkheid om aan te geven dat het geld voor een specifiek doel moet worden gebruikt. De stichting handelt uiteraard naar deze wens.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden. Zij kunnen enkel, conform artikel 3 van de statjuten van de stichting, in aanmerking komen voor de vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend.

Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Administratie & advies

Advies en ondersteuning bij de financiele adminsitratie van de stichting word verzorgd door Wolting & Versteegh B.V. Postbus 2511, 6401 DA HEERLEN 


Te verrichten werkzaamheden door Stichting Animal’s Faith

De instelling verricht de volgende werkzaamheden; het opvangen, verzorgen, training, (her) plaatsen van noodlijdende en hulpbehoevende dieren. Hierbij doen we ons uiterste best de dieren zo kort mogelijk te laten verblijven in het dierenasiel en bij plaatsing bij belangstellende een zo goede mogelijke match tussen dier en adoptant te maken, waarbij dierenwelzijn de belangrijkste graadmeter is.  Ondanks dat we er alles aan doen om asieldieren zo kort mogelijk in het dierenasiel te laten verblijven, kan het soms gebeuren dat er dieren zijn die moeilijker te plaatsen zijn. Moeilijk of makkelijk plaatsbaar, alle dieren mogen zolang bij ons blijven als nodig is. Stichting Animal’s Faith, zal deze  dieren niet euthanaseren. Ook oudere en dieren die chronisch ziek zijn, zijn hun leven zeker bij ons. Stichting Animal’s Faith heeft namelijk een euthanasiebeleid dat bepaalt dat de dieren enkel ingeslapen worden wanneer dit medisch noodzakelijk is of het dier ondraaglijk gedragsmatig onder zijn verblijf lijdt.

Stichting Animal’s Faith heeft tevens een maatschappelijke functie, welke bestaat uit het voorlichten en begeleiden van medewerkers van andere dierensasiels in binnen- en buitenland., adoptanten van asieldieren en het geven van workshops op scholen, opendagen en evenementen.

De Stichting beschikt thans over een vermogen waarover zij in beginsel niet kan beschikken en dat geen inkomsten genereert. Het spreekt vanzelf dat dit alles momenteel voortvloeit uit de bijzondere posities waarin het vermogen zich bevindt.

Werving van gelden

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten: Stichting Animal’s Faith heeft donateurs en particulieren die eenmalig of periodiek schenken, nieuwe donateurs/schenkers worden geworven d.m.v. de website, sociale media, acties en evenementen. De Stichting ontvangt incidenteel ook nalatenschappen van dierenvrienden. Overige inkomsten komen uit het tweede hands winkeltje, dat is opgericht ten behoeve van de asieldieren, voor verkoop van dierenvoeding en benodigdheden bedoeld om te voorzien in de eerste behoefte van een net geadopteerd dier.

Vermogen

Het bestuur van Stichting Animal’s Faith is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

De bijdrage voor herplaatsing en/of adoptie is als volgt;


Herplaatsing

Afstand hond: €450,-

Afstand kat: €135,-

Afstand senior (10+) of zieke/niet gevaccineerde/gechipte/gecastreerde kat: €75,- toeslag

Spoedafstand hond: €750,- (enkel na overleg)

Spoedafstand kat: €250,- (enkel na overleg)

Indien de hond of kat niet in het bezit is van een vaccinatieboekje of paspoort zijn wij genoodzaakt €35,- extra in rekening te brengen.

Adoptie

Adoptie volwassen kat: €125,-

Adoptie senior kat (10+): €95,-

Adoptie kitten: €210,- (jonger dan 9 maanden) 

Adoptie hond: 

0-6  maanden : €385,-

6-12 maanden : €360,-

1-3 jaar : €335,-

3-5 Jaar : €315,-

5-7 Jaar: €300,-

7-9 Jaar: €285,-

10 jaar en ouder : €240,-


Deze bijdragen worden volledig ingezet om aan de doelen van de stichting te kunnen voldoen.

Om onze doelen te bereiken, zijn we als stichting afhankelijk van de adoptie-/afstand bijdrages en sponsoring/donaties.

Samenstelling bestuur Stichting Animal’s Faith

Het bestuur bestaat uit een drietal bestuursleden. Als bestuur treden op dit moment op:

Voorzitter: Liz Gisele Wolting (gezamenlijk bevoegd)
Secretaris: Maria Christina Fallenius  (gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester: Anna Mori (gezamenlijk bevoegd)

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele bestuurder doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele bestuurder over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden t.b.v. de doelstelling van de stichting.

Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de berkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten: exploitatie van het dierenasiel, voorlichting geven, openen van nieuwe asielen in binnen- en buitenland, organiseren van evenementen t.b.v. de stichting. Personen die schenkingen doen of middelen nalaten aan de stichting hebbende mogelijkheid om aan te geven dat het geld voor een specifiek doel moet worden gebruikt. De stichting handelt uiteraard naar deze wens.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden. Zij kunnen enkel, conform artikel 3 van de statjuten van de stichting, in aanmerking komen voor de vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend.

Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Administratie & advies

Advies en ondersteuning bij de financiele adminsitratie van de stichting word verzorgd door Wolting & Versteegh B.V. Postbus 2511, 6401 DA HEERLEN 


Te verrichten werkzaamheden door Stichting Animal’s Faith

De instelling verricht de volgende werkzaamheden; het opvangen, verzorgen, training, (her) plaatsen van noodlijdende en hulpbehoevende dieren. Hierbij doen we ons uiterste best de dieren zo kort mogelijk te laten verblijven in het dierenasiel en bij plaatsing bij belangstellende een zo goede mogelijke match tussen dier en adoptant te maken, waarbij dierenwelzijn de belangrijkste graadmeter is.  Ondanks dat we er alles aan doen om asieldieren zo kort mogelijk in het dierenasiel te laten verblijven, kan het soms gebeuren dat er dieren zijn die moeilijker te plaatsen zijn. Moeilijk of makkelijk plaatsbaar, alle dieren mogen zolang bij ons blijven als nodig is. Stichting Animal’s Faith, zal deze  dieren niet euthanaseren. Ook oudere en dieren die chronisch ziek zijn, zijn hun leven zeker bij ons. Stichting Animal’s Faith heeft namelijk een euthanasiebeleid dat bepaalt dat de dieren enkel ingeslapen worden wanneer dit medisch noodzakelijk is of het dier ondraaglijk gedragsmatig onder zijn verblijf lijdt.

Stichting Animal’s Faith heeft tevens een maatschappelijke functie, welke bestaat uit het voorlichten en begeleiden van medewerkers van andere dierensasiels in binnen- en buitenland., adoptanten van asieldieren en het geven van workshops op scholen, opendagen en evenementen.

De Stichting beschikt thans over een vermogen waarover zij in beginsel niet kan beschikken en dat geen inkomsten genereert. Het spreekt vanzelf dat dit alles momenteel voortvloeit uit de bijzondere posities waarin het vermogen zich bevindt.

Werving van gelden

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten: Stichting Animal’s Faith heeft donateurs en particulieren die eenmalig of periodiek schenken, nieuwe donateurs/schenkers worden geworven d.m.v. de website, sociale media, acties en evenementen. De Stichting ontvangt incidenteel ook nalatenschappen van dierenvrienden. Overige inkomsten komen uit het tweede hands winkeltje, dat is opgericht ten behoeve van de asieldieren, voor verkoop van dierenvoeding en benodigdheden bedoeld om te voorzien in de eerste behoefte van een net geadopteerd dier.

Vermogen

Het bestuur van Stichting Animal’s Faith is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

De bijdrage voor herplaatsing en/of adoptie is als volgt;


Herplaatsing

Afstand hond: €450,-

Afstand kat: €135,-

Afstand senior (10+) of zieke/niet gevaccineerde/gechipte/gecastreerde kat: €75,- toeslag

Spoedafstand hond: €750,- (enkel na overleg)

Spoedafstand kat: €250,- (enkel na overleg)

Indien de hond of kat niet in het bezit is van een vaccinatieboekje of paspoort zijn wij genoodzaakt €35,- extra in rekening te brengen.

Adoptie

Adoptie volwassen kat: €125,-

Adoptie senior kat (10+): €95,-

Adoptie kitten: €210,- (jonger dan 9 maanden) 

Adoptie hond: 

0-6  maanden : €385,-

6-12 maanden : €360,-

1-3 jaar : €335,-

3-5 Jaar : €315,-

5-7 Jaar: €300,-

7-9 Jaar: €285,-

10 jaar en ouder : €240,-


Deze bijdragen worden volledig ingezet om aan de doelen van de stichting te kunnen voldoen.

Om onze doelen te bereiken, zijn we als stichting afhankelijk van de adoptie-/afstand bijdrages en sponsoring/donaties.

Samenstelling bestuur Stichting Animal’s Faith

Het bestuur bestaat uit een drietal bestuursleden. Als bestuur treden op dit moment op:

Voorzitter: Liz Gisele Wolting (gezamenlijk bevoegd)
Secretaris: Maria Christina Fallenius  (gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester: Anna Mori (gezamenlijk bevoegd)

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele bestuurder doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele bestuurder over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden t.b.v. de doelstelling van de stichting.

Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de berkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten: exploitatie van het dierenasiel, voorlichting geven, openen van nieuwe asielen in binnen- en buitenland, organiseren van evenementen t.b.v. de stichting. Personen die schenkingen doen of middelen nalaten aan de stichting hebbende mogelijkheid om aan te geven dat het geld voor een specifiek doel moet worden gebruikt. De stichting handelt uiteraard naar deze wens.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden. Zij kunnen enkel, conform artikel 3 van de statjuten van de stichting, in aanmerking komen voor de vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend.

Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Administratie & advies

Advies en ondersteuning bij de financiele adminsitratie van de stichting word verzorgd door Wolting & Versteegh B.V. Postbus 2511, 6401 DA HEERLEN 


Adopties van honden en katten 2022

Ook in 2022 hebben we ons best gedaan om veel honden en katten in hun forever home te plaatsen. We hebben dit jaar enkele maanden (februari, augustus, november en december) gehad waarin we geen of slechts 1 of 2 honden konden plaatsen. Aan de andere kant hebben we zeer succesvolle maanden gehad zoals maart, juni, juli en september. In juni hebben we 7 honden naar hun nieuwe thuis kunnen brengen. We willen speciaal vermelden dat we in februari een hoogzwangere Belgische Mechelaar hebben gered en dat haar puppy's op 14 februari in het asiel zijn geboren en dat we liefdevolle huizen hebben gevonden voor hen allemaal, inclusief de moeder.

Daarnaast hebben we verschillende drachtige poezen opgevangen die in beslag zijn genomen en ook hier liefdevolle huizen gevonden voor alle kittens en de moeders. De vraag naar katten was ook in 2022 nog steeds groter dan het aantal katten dat we ter adoptie hadden.

 

Adopties honden: 54

Adopties katten: 70

 

Afstand van honden en katten 2022

We hebben steeds een grotere vraag om honden op te nemen dan we ruimte kunnen bieden. Het is daarom nog steeds een belangrijk doel voor ons om te proberen mensen te helpen hun honden waar mogelijk te houden. Tijdens de pandemie hebben veel mensen honden geadopteerd, ook uit het buitenland en dit zijn de honden die in 2022 de puberteit bereikten. Bijna het hele jaar zaten we op maximale capaciteit en konden we alleen spoedgevallen aannemen (voor onze spoedprijs). Gemiddeld hebben wij 3-4 honden per maand opgenomen en gemiddeld gezien hebben wij elke maand het minst dubbel de aanvragen voor afstand (ter info: Dat zijn aanvragen via email, we hebben hier een hoger ongemeld nummer die niet bekend is omdat we de telefoontjes er niet voor tellen). Eind van het jaar stonden in totaal 23 honden op de wachtlijst, maar vaak willen of kunnen mensen een hond niet op de wachtlijst zetten. Ook in 2022 werkten wij samen met de dierenpolitie en de LID (landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) om eigenaren en vooral hun honden en katten te helpen.

 

Afstand honden: 43

Afstand katten: 40

 

Extra meldingen 2022

 

Verandering in het bestuur

Omdat er fraude was gepleegd, werd de samenwerking met Remke Stegemann gestopt en keerden de asielhonden die in Apeldoorn verbleven terug naar het asiel in Maastricht. Na een interne overleg werd Remke Stegeman uit het bestuur van de stichting gezet en er werd een onderzoek gepland. Het is bekend dat ze zonder medeweten vand de bestuur en het hele team minstens twee honen heeft aangenomen en de afstandkosten op haar eigen bankrekening nam. De vertrouwensbreuk was iets dat bleef hangen, maar we kijken positief vooruit. Als nieuwe en deerde bestuurslid konden wij Maria Fallenius winnen. Maria werkt sinds 2021 voor onze stichting en was vanaf het begin een belangrijk onderdeel van het team en toonde vanaf de eerste dag veel inzet voor onze missie en de dieren.

 

Donatie van Verboeket Hypotheken-Verzekering

De baasjes van Max en Juul, 2 geweldige Cocker Spaniels, die met enige regelmaat in ons trainingscentrum (Animal's Faith Maastricht) verblijven, waren zo blij met en dankbaar voor onze service, dat ze ons asiel een ontzettend warm hart toedragen en ter ere van het 25-jarig jubileum van hun bedrijf Verboeket Hypotheken-Verzekeringen het geweldige bedrag van €2.500,- aan Stichting Animal's Faith hebben gedoneerd. Natuurlijk zijn wij ontzettend dankbaar voor dit geweldige bedrag!

 

Doneeractie Yoda

Liz, de voorzitter van de stichting welke met haar camper in Spanje onderweg is, heeft met Yoda in een asiel in Spanje kennis gemaakt en hem tijdelijk in huis genomen. De stress van een asiel was te veel voor Yoda, hij was ontzettend mager en zijn gedrag ging van kwad naar erger. Yoda was zwervend op straat gevonden en mankte ook flink met een achterpoot. Helaas werd op de foto's gemist dat zijn knieschijf van de plek was geschoten, waarschijnlijk door een aanrijding. Omdat Yoda geen kans op adoptie maakte in Spanje en een operatie aan zijn poot daarc onmogelijk bleek, is hij naar Nederland gekomen en hebben wij hem hier laten opereeren. De operatie was verschrikkelijk duur en wij hebben daarom een doneeractie aangemaakt en konden doormiddels van 55 donaties gelukkig 1'896 Euro inzamelen. Yoda is inmiddels geadopteerd en doet het fantastisch!

 

Doel - Meer met gastgezinnen werken

In 2022 zijn wij op zoek gegaan naar meer gastgezinnen voor onze honden (en soms ook voor een van onze katten) om de honden zo beter voor te bereiden op een succesvolle adoptie.

Mensen en gezinnen die pleeggezinnen voor ons willen worden, moeten trainingen volgen en we zoeken eerst en vooral in de groep van onze vaste vrijwilligers naar geschikte mensen. Tot nu hebben wij meerdere gezinnen in de omgeving van Maastricht, maar ook een gezin in Haarlem kunnen winnen en hebben al meerdere honden in deze en vanuit deze gezinnen geplaatst.

 

Extra activiteiten 2022

 

SIM Stappenchallenge April

Als team (Stichting Animal's Faith en bedrif gecombineerd) hebben wij mee gedaan aan de SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) stappen challenge. Dit is het tweede jaar in volge en ook de tweede keer dat wij deze challenge konden winnen.

 

Workshop hondenmassage bij Dierenfysio Francis

In Juli mochten we als team (Stichting Animal's Faith en bedrif gecombineerd) deelnemen aan een superleuke workshop hondenmassage bij Dierenfysio Francis! Helaas zijn de meeste asielhonden bij binnenkomst enorm gespannen, daarom was het erg nuttig voor ons als team om verschillende manieren te leren om de honden te helpen ontspannen. Tijdens de workshop werden ons de beginselen van hondenmassage aangeleerd, zodat we nu zelf de tools hebben om op een extra manier voor meer ontspanning te zorgen bij de asielhonden. Daarnaast is het voor veel honden prettig om (opnieuw) te ervaren dat aanraking ook heel fijn kunnen zijn.

 

Akitadag in Zeewolde

De Akitarescue (www.akitarescue.nl) nodigde ons uit voor de Akitadag in Zeewolde. Een dag waarop Akita-eigenaren en -liefhebbers samenkomen om te socializen en nieuwe dingen te leren en inzichtwen te krijgen. We maken van de gelegenheid gebruik en gaven een lezing over bijtgedrag bij Akita's. Reksion, een Shiba Inu die toen in het asiel zat ging mee.

 

Hondenplons Geusselt

Eind september zijn wij als team ook weer aanwezig geweest bij de hondenplons in het Geuseltbad in Maastricht. We stonden klaar om baasjes met hun honden te helpen, vragen te beantwoorden en hebben speeltjes, snoepjes en verdere spullen verkoopt om wat geld voor de stichting te zamelen.Jaarrapport / Balans

Jaarrapport/Balans 2021


Jaarrapport/Balans 2022